Trwa rekrutacja na zajęcia z robotyki w ramach projektu “Mission Possible”

Razem z Lubelską Szkołą Biznesu realizujemy projekt “Mission Possible” w ramach którego realizujemy zajęcia z robotyki dla uczniów szkół z woj. lubelskiego, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Okres realizacji projektu

1 sty 2024 – 31 gru 2024

Cel projektu

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, włączającego kształcenie na obszarze Województwa Lubelskiego oraz wzrost kompetencji  w zakresie: kompetencje cyfrowe DigComp 2.2./ Tworzenie start-upów/ Kreatywność i innowacyjność / Robotyka  i związany z tym wzrost szans edukacyjno- zawodowych u 206 uczniów (110 K,96M) mieszkających /uczących się na ternie WL, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Dofinansowanie projektu ze środków UE:  255 382,50 zł

Całkowita wartość projektu:  300 450,00 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do Uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim,  z gmin zagrożonych marginalizacją lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze znajdujących się z w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej tj. spełniających co najmniej jedną z następujących przesłanek:

 posiadanie Orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną Poradnię psychologiczno-pedagogiczną wydane na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe

 pochodzenie Ucznia z rodziny wielodzietnej, tj.mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku doukończenia 25 roku życia w przypadku gdy: dziecko uczy się w szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki

 posiadanie przez Ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

– posiadanie przez Ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej 

– wychowywanie się w rodzinie niepełnej

– pobieranie przez jedno z Rodziców/Opiekunów prawnych (w o kresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń rodzinnych na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

– uczniowie z doświadczeniem migracji

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie

https://lbs.pl/projekt/mission-possible